نمایش فهرست محصولات

تجهیزات و لوازم جانبی شبکه (17-محصول)


آچار شبکه لن سن
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻫﻤﻪ ﺳﺮي ﻫﺎي ﮐﯽ اﺳﺘﻮن
موجود نیست

ﮐﯿﺴﺘﻮن ﭘﻮﺷﺶ دار 180° لن سن
موجود نیست

ﮐﯿﺴﺘﻮن ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ 180° لن سن
موجود نیست

پچ پنل بدون پوشش
دارای ﻓﺮﯾﻢ پشت جهت مدیریت
موجود نیست

پچ پنل پوشش  دار
دارای ﻓﺮﯾﻢ پشت جهت مدیریت
موجود نیست

حلقه 305 متری کابل شبکه Category 6F /UTP250MhzCable
موجود نیست

حلقه 305 متری کابل شبکه Category 5EU/ UTP100Mhz Cable
موجود نیست

حلقه 305 متری کابل شبکه Category 5EF /UTP100MhzCable
موجود نیست

حلقه 305 متری کابل شبکه Category 6 U /UTP250MhzCable
موجود نیست

حلقه 305 متری کابل شبکه Category 6 AU /UTP10GCable
موجود نیست


آچار شبکه لن سن

-ﺑﻬﺮه وري ﺑﺎﻻ

-ﻃﺮاﺣﯽ Humanized

-ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻫﻤﻪ ﺳﺮي ﻫﺎي ﮐﯽ اﺳﺘﻮن

موجود نیست
توضیحات
ﮐﯿﺴﺘﻮن ﭘﻮﺷﺶ دار 180° لن سن

TIA 568 C.2

ISO 11801 CLASS E

UL Listed

موجود نیست
توضیحات
ﮐﯿﺴﺘﻮن ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ 180° لن سن

TIA 568 C.2

ISO 11801 CLASS E

UL Listed

موجود نیست
توضیحات
پچ پنل بدون پوشش


-ﻧﺼﺐ ﺳﺮﯾﻊ
-ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻫﻤﻪ ﺳﺮي ﻫﺎي ﮐﯽ اﺳﺘﻮن
-داراي ﻓﺮﯾﻢ ﭘﺸﺖ ﺣﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾت

موجود نیست
توضیحات
پچ پنل پوشش  دار


-ﻧﺼﺐ ﺳﺮﯾﻊ
-ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻫﻤﻪ ﺳﺮي ﻫﺎي ﮐﯽ اﺳﺘﻮن
-داراي ﻓﺮﯾﻢ ﭘﺸﺖ ﺣﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾت

موجود نیست
توضیحات
حلقه 305 متری کابل شبکه Category 6F /UTP250MhzCable

TIA 568 C.2 –
ISO 11801 CLASS EA –
ETL approved –
UL Listed

موجود نیست
توضیحات
حلقه 305 متری کابل شبکه Category 5EU/ UTP100Mhz Cable
موجود نیست
توضیحات
حلقه 305 متری کابل شبکه Category 5EF /UTP100MhzCable

TIA 568 C.2 –
ISO 11801 CLASS EA –
UL Listed

موجود نیست
توضیحات
حلقه 305 متری کابل شبکه Category 6 U /UTP250MhzCable

TIA 568 C.2 –
ISO 11801 CLASS EA –
ETL approved –
UL Listed

موجود نیست
توضیحات
حلقه 305 متری کابل شبکه Category 6 AU /UTP10GCable

TIA 568 C.2 –
ISO 11801 CLASS EA –
UL Listed

موجود نیست
توضیحات