نمایش فهرست محصولات

دی لینک D-Link (0-محصول)


DXE-820T
کارت شبکه PCI Express با دو پورت 10GBASE-T
دی لینک D-Link
موجود نیست

DXE-810T
کارت شبکه PCI Express با یک پورت 10GBASE-T
دی لینک D-Link
موجود نیست

DXE-810S
کارت شبکه 10G PCI Express و مجهز به پورت SFP+
دی لینک D-Link
موجود نیست

DGE-560T
کارت شبکه PCI/Express با پورت گیگابیت و ویژگی wake-on-LAN
دی لینک D-Link
موجود نیست

DUB-1312
مبدل کارت شبکه گیگابیت اترنت به USB
دی لینک D-Link
موجود نیست

DUB-E100
مبدل کارت شبکه USB 2.0 بهfast Ethernet
دی لینک D-Link
موجود نیست

DFE-690TXD
کارت شبکه PCMCIA با 1 پورت 10/100Mbps Fast Ethernet با پورت RJ-45
دی لینک D-Link
موجود نیست

DGE-560SX
کارت شبکه فیبر PCI-E با پورت 1000Base-SX(کانکتورLC)
دی لینک D-Link
موجود نیست

DFE-551FX
کارت شبکه فیبر با پورت 100Base-FX 32Bit (با 1 کانکتور SC)
دی لینک D-Link
موجود نیست

DGE-528T
کارت شبکه PCI-bus با پورت گیگابیت و قابلیت پشتیبانی از WOL
دی لینک D-Link
موجود نیست


DXE-820T
دی لینک D-Link

Description : Dual Port 10GBASE-T RJ-45 PCI Express Adapter
PCI Bus Support : YES
Wake on LAN : NO
Auto MDI/MDI-X : NO
Plug and Play : NO
Auto Negotiation : YES

موجود نیست
توضیحات
DXE-810T
دی لینک D-Link

Description : Single Port 10GBASE-T RJ-45 PCI Express Adapter
PCI Bus Support : YES
Wake on LAN : NO
Auto MDI/MDI-X : NO
Plug and Play : NO
Auto Negotiation : YES

موجود نیست
توضیحات
DXE-810S
دی لینک D-Link

Description : PCI Express 10 Gigabit Ethernet Adapter
PCI Bus Support : YES
Wake on LAN : NO
Auto MDI/MDI-X : NO
Plug and Play : NO
Auto Negotiation : YES

موجود نیست
توضیحات
DGE-560T
دی لینک D-Link

Description : 10/100/1000 PCI/Express NIC
PCI Bus Support : YES
Wake on LAN : YES
Auto MDI/MDI-X : NO
Plug and Play : YES
Auto Negotiation : YES

موجود نیست
توضیحات
DUB-1312
دی لینک D-Link

Description : USB 3.0 to Gigabit Ethernet adaptor
PCI Bus Support : NO
Wake on LAN : NO
Auto MDI/MDI-X : NO
Plug and Play : YES
Auto Negotiation : YES

موجود نیست
توضیحات
DUB-E100
دی لینک D-Link

Description : USB 2.0 10/100 Fast Ethernet Adapter
PCI Bus Support : NO
Wake on LAN : NO
Auto MDI/MDI-X : NO
Plug and Play : YES
Auto Negotiation : YES

موجود نیست
توضیحات
DFE-690TXD
دی لینک D-Link

Description : 32-bit CardBus
BOOT ROM : NO
PCI Bus Support : NO
Wake on LAN : NO
Auto MDI/MDI-X : NO
Plug and Play : YES
Auto Negotiation : YES

موجود نیست
توضیحات
DGE-560SX
دی لینک D-Link

Description : PCI-E GNIC
BOOT ROM : NO
PCI Bus Support : YES
Wake on LAN : NO
Auto MDI/MDI-X : YES
Plug and Play : YES
Auto Negotiation : YES

موجود نیست
توضیحات
DFE-551FX
دی لینک D-Link

Description : 32-bit 100 NIC
BOOT ROM : DFE-551P DFE-551R
PCI Bus Support : YES
Wake on LAN : YES
Auto MDI/MDI-X : NO
Plug and Play : YES
Auto Negotiation : YES

موجود نیست
توضیحات
DGE-528T
دی لینک D-Link

Description : 32-bit GNIC
BOOT ROM : DGE-528R( v2.0)
PCI Bus Support : YES
Wake on LAN : YES
Plug and Play : YES
Auto Negotiation : YES

موجود نیست
توضیحات