نمایش فهرست محصولات

ساندوی ( Sandwy ) (2-محصول)


دوربین/ متر لیزری 900 متر ساندوی مدل SW-900A
دوربین/ متر لیزری 900 متر ساندوی مدل SW-900A با دقت اندازه گیری : 1 m
موجود نیست

دوربین/ متر لیزری 1500 متر ساندوی مدل SW-1500A
دوربین/ متر لیزری 1500 متر ساندوی مدل SW-1500A با دقت اندازه گیری: 1 m
موجود نیست


دوربین/ متر لیزری 900 متر ساندوی مدل SW-900A

قابلیت اندازه گیری:    5 ~ 900 M
دقت اندازه گیری:    1 m
سایر مشخصات:    دارای دوربین جهت نزدیک کردن تصویر و دقت بالا *** اندازه گیری زاویه :60+-

موجود نیست
توضیحات
دوربین/ متر لیزری 1500 متر ساندوی مدل SW-1500A

قابلیت اندازه گیری:    5 ~ 1500 M
دقت اندازه گیری:    1 m
سایر مشخصات:    دارای دوربین جهت نزدیک کردن تصویر و دقت بالا *** اندازه گیری زاویه :60+-

موجود نیست
توضیحات