نمایش فهرست محصولات

میگر دیجیتال (4-محصول)


میگر دیجیتال فلوک مدل 1587
میگر دیجیتال فلوک مدل 1587 با قابلیت اندازه گیری : مقاومت الکتریکی : 0.01mΩ~2GΩ **** ولتاژ تزریقی : 50V,100V,250V,500V,1000V
موجود نیست

میگر دیجیتال فلوک مدل 1555
میگر دیجیتال فلوک مدل 1555 با قابلیت اندازه گیری : ولتاژ تزریقی : 50V,100V,250V,500V,1000V *** مقاومت الکتریکی : 200KΩ~2TΩ
موجود نیست

میگر دیجیتال فلوک مدل 1550
میگر دیجیتال فلوک مدل 1550 با قابلیت اندازه گیری : ولتاژ تزریقی : 50V,100V,250V,500VV **** مقاومت الکتریکی : 200KΩ~1TΩ
موجود نیست

ميگر ديجيتال فلوک مدل 1507
ميگر ديجيتال فلوک مدل 1507 با قابلیت اندازه گیری : 50/100/250/500/1000V : ولتاژ تزريقي
موجود نیست


میگر دیجیتال فلوک مدل 1587

قابلیت اندازه گیری:    مقاومت الکتریکی : 0.01mΩ~2GΩ **** ولتاژ تزریقی : 50V,100V,250V,500V,1000V

موجود نیست
توضیحات
میگر دیجیتال فلوک مدل 1555

قابلیت اندازه گیری:    ولتاژ تزریقی : 50V,100V,250V,500V,1000V **** مقاومت الکتریکی : 200KΩ~2TΩ

موجود نیست
توضیحات
میگر دیجیتال فلوک مدل 1550

قابلیت اندازه گیری:    ولتاژ تزریقی : 50V,100V,250V,500VV **** مقاومت الکتریکی : 200KΩ~1TΩ

موجود نیست
توضیحات
ميگر ديجيتال فلوک مدل 1507

قابلیت اندازه گیری:    50/100/250/500/1000V : ولتاژ تزريقي

موجود نیست
توضیحات