ترمومتر لیزری نمایش فهرست محصولات

ترمومتر لیزری (8-محصول)


ترمومتر لیزری پزشکی مستک مدل MS6518
ترمومتر لیزری پزشکی مستک مدل MS6518 با قابلیت اندازه گیری: F86˚ ~ 108˚F or 30˚C ~ 42C˚
مستک MASTECH
موجود نیست

ترمومتر لیزری 850 درجه مستک مدل MS6530A
ترمومتر لیزری 850 درجه مستک مدل MS6530A با قابلیت اندازه گیری: ˚C-20 ~ +850C˚
مستک MASTECH
موجود نیست

ترمومتر لیزری 800 درجه مستک مدل MS6531C
ترمومتر لیزری 800 درجه مستک مدل MS6531C با قابلیت اندازه گیری: غیر تماسی/ لیزری: ˚C -40~ +800C˚ *** تماسی(همراه با پراب مربوطه): ˚C-60 ~ +1090C˚
مستک MASTECH
موجود نیست

ترمومتر لیزری 537 درجه مستک مدل MS6530
ترمومتر لیزری 537 درجه مستک مدل MS6530 با قابلیت اندازه گیری: ˚C-20 ~ +537C
مستک MASTECH
موجود نیست

ترمومتر لیزری 500 درجه مستک مدل MS6531A
ترمومتر لیزری 500 درجه مستک مدل MS6531A با قابلیت اندازه گیری: غیر تماسی/ لیزری: ˚C-60 ~ +500C˚ *** تماسی(همراه با پراب مربوطه): ˚C-60 ~ +1090C˚
مستک MASTECH
موجود نیست

ترمومتر لیزری 500 درجه مستک مدل MS6520B
ترمومتر لیزری 500 درجه مستک مدل MS6520B با قابلیت اندازه گیری: ˚C-20 ~ +500C˚
مستک MASTECH
موجود نیست

ترمومتر لیزری 1650 درجه مستک مدل MS6550B
ترمومتر لیزری 1650 درجه مستک مدل MS6550B با قابلیت اندازه گیری: غیر تماسی/ لیزری: ˚C-32 ~ +1650C˚ *** تماسی(همراه با پراب مربوطه): ˚C-40 ~ +1370C˚
مستک MASTECH
موجود نیست

ترمومتر لیزری 1200 درجه مستک مدل MS6550A
ترمومتر لیزری 1200 درجه مستک مدل MS6550A با قابلیت اندازه گیری: غیر تماسی/ لیزری: ˚C-32 ~ +1200C˚ *** تماسی(همراه با پراب مربوطه): ˚C-40 ~ +1370C˚
مستک MASTECH
موجود نیست


ترمومتر لیزری پزشکی مستک مدل MS6518
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    F86˚ ~ 108˚F or 30˚C ~ 42C˚
دقت اندازه گیری:    +-0.1˚C
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری:    5 ~15cm
سایر مشخصات:    دارای آلارم قابل تنظیم / دارای حافظه داخلی جهت ثبت مقادیر اندازه گیری شده
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
ترمومتر لیزری 850 درجه مستک مدل MS6530A
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    ˚C-20 ~ +850C˚
دقت اندازه گیری:    +-0.1˚C
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری:    1 : 12
سایر مشخصات:    دارای لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر / دارای آلارم قابل تنظیم / دارای حافظ مینیمم/ماکزیمم/متوسط مقادیر
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
ترمومتر لیزری 800 درجه مستک مدل MS6531C
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    غیر تماسی/ لیزری: ˚C -40~ +800C˚ *** تماسی(همراه با پراب مربوطه): ˚C-60 ~ +1090C˚
دقت اندازه گیری:    +-0.1˚C
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری:    1 : 12
سایر مشخصات:    دارای لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر *** دارای آلارم قابل تنظیم *** دارای حافظ مینیمم و ماکزیمم *** دارای حافظه داخلی جهت ثبت مقادیر اندازه گیری شده *** قابلیت تنطیم ضریب حساسیت جهت اندازه گیری دقیق کلیه مواد و اجسام
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
ترمومتر لیزری 537 درجه مستک مدل MS6530
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    ˚C-20 ~ +537C
دقت اندازه گیری:    +-0.1˚C
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری:    1 : 12
سایر مشخصات:    دارای لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر/ دارای آلارم قابل تنظیم / دارای حافظ مینیمم/ماکزیمم/متوسط مقادیر
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
ترمومتر لیزری 500 درجه مستک مدل MS6531A
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    غیر تماسی/ لیزری: ˚C-60 ~ +500C˚ *** تماسی(همراه با پراب مربوطه): ˚C-60 ~ +1090C˚
دقت اندازه گیری:    +-0.1˚C
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری:    1 : 12
سایر مشخصات:    دارای لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر *** دارای آلارم قابل تنظیم *** دارای حافظ مینیمم و ماکزیمم *** دارای حافظه داخلی جهت ثبت مقادیر اندازه گیری شده *** قابلیت تنطیم ضریب حساسیت جهت اندازه گیری دقیق کلیه مواد و اجسام ***
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
ترمومتر لیزری 500 درجه مستک مدل MS6520B
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    ˚C-20 ~ +500C˚
دقت اندازه گیری:    +-0.1˚C
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری:    1 : 10
سایر مشخصات:    دارای لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر** دارای آلارم قابل تنظیم ** دارای حافظ مینیمم/ماکزیمم/متوسط مقادیر
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل

موجود نیست
توضیحات
ترمومتر لیزری 1650 درجه مستک مدل MS6550B
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    غیر تماسی/ لیزری: ˚C-32 ~ +1650C˚ *** تماسی(همراه با پراب مربوطه): ˚C-40 ~ +1370C˚
دقت اندازه گیری:    +-0.1˚C
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری:    :1 : 50
سایر مشخصات:    دارای لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر *** دارای آلارم قابل تنظیم *** دارای حافظ مینیمم/ماکزیمم/متوسط مقادیر *** دارای حافظه داخلی جهت ثبت مقادیر اندازه گیری شده *** اندازه گیری بصورت تماسی جهت سهولت کالیبراسیون *** قابلیت تنطیم ضریب حساسیت جهت اندازه گیری دق
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل- کابل اتصال به کامپیوتر و نرم افزار

موجود نیست
توضیحات
ترمومتر لیزری 1200 درجه مستک مدل MS6550A
مستک MASTECH

قابلیت اندازه گیری:    غیر تماسی/ لیزری: ˚C-32 ~ +1200C˚ *** تماسی(همراه با پراب مربوطه): ˚C-40 ~ +1370C˚
دقت اندازه گیری:    +-0.1˚C
فاصله دستگاه تا نقطه اندازه گیری:    1 : 50
سایر مشخصات:    دارای لیزر جهت اندازه گیری دقیق تر ** دارای آلارم قابل تنظیم ** دارای حافظ مینیمم/ماکزیمم/متوسط مقادیر ** دارای حافظه داخلی جهت ثبت مقادیر اندازه گیری شده ** اندازه گیری بصورت تماسی جهت سهولت کالیبراسیون ** قابلیت تنطیم ضریب حساسیت جهت اندازه گیری دقیق کل
اقلام همراه:    همراه با کیف حمل- کابل اتصال به کامپیوتر و نرم افزار

موجود نیست
توضیحات