نمایش فهرست محصولات

ترانسمیتر و کنترل (17-محصول)


ترانسیمتر کنداکتیویتی لوترون مدل TR-CDT1A4
ترانسیمتر کنداکتیویتی لوترون مدل TR-CDT1A4 با قابلیت اندازه گیری:0-200 μs/ 2 ms/ 20 ms
لوترون Lutron
موجود نیست

ترانسیمتر لوکس لوترون مدل TR-LXT1A4
ترانسیمتر لوکس لوترون مدل TR-LXT1A4 با قابلیت اندازه گیری: 2000/ 20,000/ 50,000 LUX
لوترون Lutron
موجود نیست

ترانسیمتر لرزش لوترون مدل TR-VBT1A4
ترانسیمتر لرزش لوترون مدل TR-VBT1A4 با قابلیت اندازه گیری : 0.5 ~ 200 mm/s:سرعت **** 0.5 ~ 200 m/s²:شتاب
لوترون Lutron
موجود نیست

ترانسیمتر صوت لوترون مدل TR-SLT1A4
ترانسیمتر صوت لوترون مدل TR-SLT1A4 با قابليت اندازه گيري : 30 ~ 130 dB
لوترون Lutron
موجود نیست

ترانسیمتر سرعت سنج باد/بادسنج/آنومتر لوترون مدل TR-AMT1A4
ترانسیمتر سرعت سنج باد/بادسنج/آنومتر لوترون مدل TR-AMT1A4 با قابلیت اندازه گیری : 0.4 ~ 30
لوترون Lutron
موجود نیست

ترانسیمتر رطوبت لوترون مدل TR-HUM1A4
ترانسیمتر رطوبت لوترون مدل TR-HUM1A4 با قابليت اندازه گيري : 10 % - 95% RH
لوترون Lutron
موجود نیست

ترانسیمتر دو سیمه فشار لوترون مدل TR-PS2W-XXBAR
ترانسیمتر دو سیمه فشار لوترون مدل TR-PS2W-XXBAR با :قابلیت اندازه گیری 0-2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100/ 400 bar
لوترون Lutron
موجود نیست

ترانسیمتر تیپ K دما لوترون مدل TR-TMK1A4
ترانسیمتر تیپ K دما لوترون مدل TR-TMK1A4 با قابليت اندازه گيري : 0 ~ 500 درجه سانتي گراد
لوترون Lutron
موجود نیست

ترانسیمتر اکسیژن لوترون مدل TR-DOT1A4
ترانسیمتر اکسیژن لوترون مدل TR-DOT1A4 با قابليت اندازه گيري : 0 ~ 20 mg/L
لوترون Lutron
موجود نیست

ترانسیمتر PH لوترون مدل TR-PHT1A4
ترانسیمتر PH لوترون مدل TR-PHT1A4 با قابليت اندازه گيري : 0 ~ 14 PH
لوترون Lutron
موجود نیست


ترانسیمتر کنداکتیویتی لوترون مدل TR-CDT1A4
لوترون Lutron

ترانسیمتر کنداکتیویتی
قابلیت اندازه گیری:0-200 μs/ 2 ms/ 20 ms
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه

موجود نیست
توضیحات
ترانسیمتر لوکس لوترون مدل TR-LXT1A4
لوترون Lutron

قابلیت اندازه گیری:    2000/ 20,000/ 50,000 LUX
سایر مشخصات:    4- 20 mA DC:خروجی *** 90- 260 ACV:تغذیه

موجود نیست
توضیحات
ترانسیمتر لرزش لوترون مدل TR-VBT1A4
لوترون Lutron

ترانسیمتر لرزش
:قابلیت اندازه گیری
 0.5 ~ 200 mm/s:سرعت
 0.5 ~ 200 m/s²:شتاب
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه

موجود نیست
توضیحات
ترانسیمتر صوت لوترون مدل TR-SLT1A4
لوترون Lutron

30 ~ 130 dB:قابلیت اندازه گیری
در سه بازه انداه گیری
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه

موجود نیست
توضیحات
ترانسیمتر سرعت سنج باد/بادسنج/آنومتر لوترون مدل TR-AMT1A4
لوترون Lutron
ترانسیمتر سرعت سنج باد
قابلیت اندازه گیری: 0.4 ~ 30
4- 20 mA DC:خروجی 
90- 260 ACV:تغذیه 
موجود نیست
توضیحات
ترانسیمتر رطوبت لوترون مدل TR-HUM1A4
لوترون Lutron

10 % - 95% RH:قابلیت اندازه گیری
4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه

موجود نیست
توضیحات
ترانسیمتر دو سیمه فشار لوترون مدل TR-PS2W-XXBAR
لوترون Lutron

ترانسیمتر دو سیمه فشار
:قابلیت اندازه گیری
0-2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100/ 400 bar
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه

موجود نیست
توضیحات
ترانسیمتر تیپ K دما لوترون مدل TR-TMK1A4
لوترون Lutron

 0 ~ 500 C:قابلیت اندازه گیری
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه

موجود نیست
توضیحات
ترانسیمتر اکسیژن لوترون مدل TR-DOT1A4
لوترون Lutron

ترانسیمتر اکسیژن
 0 ~ 20 mg/L:قابلیت اندازه گیری
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه

موجود نیست
توضیحات
ترانسیمتر PH لوترون مدل TR-PHT1A4
لوترون Lutron

ترانسیمتر PH
 0 ~ 14 PH:قابلیت اندازه گیری
 4- 20 mA DC:خروجی
 90- 260 ACV:تغذیه

موجود نیست
توضیحات