نمایش فهرست محصولات

DVP-ES2 & EX2 Series (24-محصول)


DVP04PT­E2
ماژول آنالوگ اندازه گيري دما با 4 سنسور PT100 مربوط به plc دلتا
دلتا Delta
موجود نیست

DVP04TC­E2
ماژول آنالوگ اندازه گيري دما با 4 سنسور ترموكوپل مربوط به plc دلتا
دلتا Delta
موجود نیست

DVP06XA­E2
ماژول آنالوگ با 4 ورودي و 2 خروجي مربوط به plc دلتا
دلتا Delta
موجود نیست

DVP04DA­E2
ماژول آنالوگ با 4 خروجي 14 بيتي مربوط به plc دلتا
دلتا Delta
موجود نیست

DVP02DA­E2
ماژول آنالوگ با 2 خروجي 14 بيتي مربوط به plc دلتا
دلتا Delta
موجود نیست

DVP04AD­E2
ماژول آنالوگ با 4 ورودي 14 بيتي مربوط به plc دلتا
دلتا Delta
موجود نیست

DVP32XP200T
ماژول ديجيتال ترانزيستوري با 16 ورودي و 16 خروجي مربوط به plc دلتا
دلتا Delta
موجود نیست

DVP24XP200T
ماژول ديجيتال ترانزيستوري با 16 ورودي و 8 خروجي مربوط به plc دلتا
دلتا Delta
موجود نیست

DVP08XP211T
ماژول ديجيتال ترانزيستوري با 8 ورودي و 8 خروجي مربوط به plc دلتا
دلتا Delta
موجود نیست

DVP32XP200R
ماژول ديجيتال رله اي با 16 ورودي و 16 خروجي مربوط به plc دلتا
دلتا Delta
موجود نیست


DVP04PT­E2
موجود نیست
توضیحات
DVP04TC­E2
موجود نیست
توضیحات
DVP06XA­E2
موجود نیست
توضیحات
DVP04DA­E2
موجود نیست
توضیحات
DVP02DA­E2
موجود نیست
توضیحات
DVP04AD­E2
موجود نیست
توضیحات
DVP32XP200T
موجود نیست
توضیحات
DVP24XP200T
موجود نیست
توضیحات
DVP08XP211T
موجود نیست
توضیحات
DVP32XP200R
موجود نیست
توضیحات