نمایش فهرست محصولات

درایو و سافت استارتر اشنایدر الکتریک (29-محصول)


اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اینورتر اشنایدر مدل ATV31 با ولتاژ ورودي 380V و توان کاری 15KW
اشنایدر Schneider
موجود نیست

اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اینورتر اشنایدر مدل ATV31 با ولتاژ ورودي 380V و توان کاری 11KW
اشنایدر Schneider
موجود نیست

اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اینورتر اشنایدر مدل ATV31 با ولتاژ ورودي 380V و توان کاری 7.5KW
اشنایدر Schneider
موجود نیست

اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اینورتر اشنایدر مدل ATV31 با ولتاژ ورودي 380V و توان کاری 5.5KW
اشنایدر Schneider
موجود نیست

اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اینورتر اشنایدر مدل ATV31 با ولتاژ ورودي 380V و توان کاری 4KW
اشنایدر Schneider
موجود نیست

اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اینورتر اشنایدر مدل ATV31 با ولتاژ ورودي 380V و توان کاری 3KW
اشنایدر Schneider
موجود نیست

اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اینورتر اشنایدر مدل ATV31 با ولتاژ ورودي 380V و توان کاری 2.2KW
اشنایدر Schneider
موجود نیست

اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اینورتر اشنایدر مدل ATV31 با ولتاژ ورودي 380V و توان کاری 1.5KW
اشنایدر Schneider
موجود نیست

اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اینورتر اشنایدر مدل ATV31 با ولتاژ ورودي 380V و توان کاری 1.1KW
اشنایدر Schneider
موجود نیست

اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اینورتر اشنایدر مدل ATV31 با ولتاژ ورودي 380V و توان کاری 0.75KW
اشنایدر Schneider
موجود نیست


اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اشنایدر Schneider

محدوده عملکرد تا دمای 50 درجه بدون کاهش جریان دهی
محدوده توان کاری 15KW
محدوده ولتاژ ورودی  380V~460V سه فاز
فرکانس خروجی 0 ~ 500Hz
دامنه تغییرات فرکانس 2 ~ 16KHz
دامنه تنظیم سرعت های مختلف 1 ~ 50

موجود نیست
توضیحات
اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اشنایدر Schneider

محدوده عملکرد تا دمای 50 درجه بدون کاهش جریان دهی
محدوده توان کاری 11KW
محدوده ولتاژ ورودی  380V~460V سه فاز
فرکانس خروجی 0 ~ 500Hz
دامنه تغییرات فرکانس 2 ~ 16KHz
دامنه تنظیم سرعت های مختلف 1 ~ 50

موجود نیست
توضیحات
اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اشنایدر Schneider

محدوده عملکرد تا دمای 50 درجه بدون کاهش جریان دهی
محدوده توان کاری 7.5KW
محدوده ولتاژ ورودی  380V~460V سه فاز
فرکانس خروجی 0 ~ 500Hz
دامنه تغییرات فرکانس 2 ~ 16KHz
دامنه تنظیم سرعت های مختلف 1 ~ 50

موجود نیست
توضیحات
اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اشنایدر Schneider

محدوده عملکرد تا دمای 50 درجه بدون کاهش جریان دهی
محدوده توان کاری 5.5KW
محدوده ولتاژ ورودی  380V~460V سه فاز
فرکانس خروجی 0 ~ 500Hz
دامنه تغییرات فرکانس 2 ~ 16KHz
دامنه تنظیم سرعت های مختلف 1 ~ 50

موجود نیست
توضیحات
اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اشنایدر Schneider

محدوده عملکرد تا دمای 50 درجه بدون کاهش جریان دهی
محدوده توان کاری 4KW
محدوده ولتاژ ورودی  380V~460V سه فاز
فرکانس خروجی 0 ~ 500Hz
دامنه تغییرات فرکانس 2 ~ 16KHz
دامنه تنظیم سرعت های مختلف 1 ~ 50

موجود نیست
توضیحات
اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اشنایدر Schneider

محدوده عملکرد تا دمای 50 درجه بدون کاهش جریان دهی
محدوده توان کاری 3KW
محدوده ولتاژ ورودی  380V~460V سه فاز
فرکانس خروجی 0 ~ 500Hz
دامنه تغییرات فرکانس 2 ~ 16KHz
دامنه تنظیم سرعت های مختلف 1 ~ 50

موجود نیست
توضیحات
اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اشنایدر Schneider

محدوده عملکرد تا دمای 50 درجه بدون کاهش جریان دهی
محدوده توان کاری 2.2KW
محدوده ولتاژ ورودی  380V~460V سه فاز
فرکانس خروجی 0 ~ 500Hz
دامنه تغییرات فرکانس 2 ~ 16KHz
دامنه تنظیم سرعت های مختلف 1 ~ 50

موجود نیست
توضیحات
اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اشنایدر Schneider

محدوده عملکرد تا دمای 50 درجه بدون کاهش جریان دهی
محدوده توان کاری 1.5KW
محدوده ولتاژ ورودی  380V~460V سه فاز
فرکانس خروجی 0 ~ 500Hz
دامنه تغییرات فرکانس 2 ~ 16KHz
دامنه تنظیم سرعت های مختلف 1 ~ 50

موجود نیست
توضیحات
اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اشنایدر Schneider

محدوده عملکرد تا دمای 50 درجه بدون کاهش جریان دهی
محدوده توان کاری 1.1KW
محدوده ولتاژ ورودی  380V~460V سه فاز
فرکانس خروجی 0 ~ 500Hz
دامنه تغییرات فرکانس 2 ~ 16KHz
دامنه تنظیم سرعت های مختلف 1 ~ 50

موجود نیست
توضیحات
اینورتر اشنایدر مدل ATV31
اشنایدر Schneider

محدوده عملکرد تا دمای 50 درجه بدون کاهش جریان دهی
محدوده توان کاری 0.75KW
محدوده ولتاژ ورودی  380V~460V سه فاز
فرکانس خروجی 0 ~ 500Hz
دامنه تغییرات فرکانس 2 ~ 16KHz
دامنه تنظیم سرعت های مختلف 1 ~ 50

موجود نیست
توضیحات