نمایش فهرست محصولات

دستگاه ضبط تصویر هایبرید HVR (23-محصول)


DS-8116HQHI-SH
دستگاه ضبط تصوير HVR هايك ويژن داراي 16 كانال تصوير آنالوگ و HD-TVI و 2 كانال IP با كيفيت 2MP و 16 كانال صدا
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-8108HQHI-SH
دستگاه ضبط تصوير HVR هايك ويژن داراي 8 كانال تصوير آنالوگ و HD-TVI و 2 كانال IP با كيفيت 2MP و 8 كانال صدا
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-8116HGHI-SH
دستگاه ضبط تصوير HVR هايك ويژن داراي 16 كانال تصوير آنالوگ و HD-TVI و 2 كانال IP با كيفيت 2MP و 16 كانال صدا
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-8108HGHI-SH
دستگاه ضبط تصوير HVR هايك ويژن داراي 8 كانال تصوير آنالوگ و HD-TVI و 2 كانال IP با كيفيت 2MP و 8 كانال صدا
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-7316HQHI-SH
دستگاه ضبط تصوير HVR هايك ويژن داراي 16 كانال تصوير آنالوگ و HD-TVI و 2 كانال IP با كيفيت 2MP و 4 كانال صدا
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-7308HQHI-SH
دستگاه ضبط تصوير HVR هايك ويژن داراي 8 كانال تصوير آنالوگ و HD-TVI و 2 كانال IP با كيفيت 2MP و 4 كانال صدا
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-7304HQHI-SH
دستگاه ضبط تصوير HVR هايك ويژن داراي 4 كانال تصوير آنالوگ و HD-TVI و 2 كانال IP با كيفيت 2MP و 4 كانال صدا
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-7316HGHI-SH
دستگاه ضبط تصوير HVR هايك ويژن داراي 16 كانال تصوير آنالوگ و HD-TVI و 2 كانال IP با كيفيت 2MP و 4 كانال صدا
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-7308HGHI-SH
دستگاه ضبط تصوير HVR هايك ويژن داراي 8 كانال تصوير آنالوگ و HD-TVI و 2 كانال IP با كيفيت 2MP و 4 كانال صدا
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست

DS-7304HGHI-SH
دستگاه ضبط تصوير HVR هايك ويژن داراي 4 كانال تصوير آنالوگ و HD-TVI و 1 كانال IP با كيفيت 2MP و 4 كانال صدا
هایک ویژن Hikvision
موجود نیست


DS-8116HQHI-SH
هایک ویژن Hikvision

Support HD-TVI/analog/IP camera triple hybrid
2ch IP Up to 2MP resolution
16ch video&4-ch audio input
8SATA interface
1RJ45 1000M

موجود نیست
توضیحات
DS-8108HQHI-SH
هایک ویژن Hikvision

Support HD-TVI/analog/IP camera triple hybrid
2ch IP Up to 2MP resolution
8ch video&4-ch audio input
8SATA interface
1RJ45 1000M

موجود نیست
توضیحات
DS-8116HGHI-SH
هایک ویژن Hikvision

Support HD-TVI/analog/IP camera triple hybrid
2ch IP Up to 2MP resolution
16ch video&4-ch audio input
8SATA interface
1RJ45 1000M

موجود نیست
توضیحات
DS-8108HGHI-SH
هایک ویژن Hikvision

Support HD-TVI/analog/IP camera triple hybrid
2ch IP Up to 2MP resolution
8ch video&4-ch audio input
8SATA interface
1RJ45 1000M

موجود نیست
توضیحات
DS-7316HQHI-SH
هایک ویژن Hikvision

Support HD-TVI/analog/IP camera triple hybrid
2ch IP Up to 2MP resolution
16ch video&4-ch audio input
4SATA interface
1RJ45 1000M

موجود نیست
توضیحات
DS-7308HQHI-SH
هایک ویژن Hikvision

Support HD-TVI/analog/IP camera triple hybrid
2ch IP Up to 2MP resolution
8ch video&4-ch audio input
4SATA interface
1RJ45 1000M

موجود نیست
توضیحات
DS-7304HQHI-SH
هایک ویژن Hikvision

Support HD-TVI/analog/IP camera triple hybrid
2ch IP Up to 2MP resolution
4ch video&4-ch audio input
4SATA interface
1RJ45 1000M

موجود نیست
توضیحات
DS-7316HGHI-SH
هایک ویژن Hikvision

Support HD-TVI/analog/IP camera triple hybrid
2ch IP Up to 2MP resolution
16ch video&4-ch audio input
4SATA interface
1RJ45 1000M

موجود نیست
توضیحات
DS-7308HGHI-SH
هایک ویژن Hikvision

Support HD-TVI/analog/IP camera triple hybrid
2ch IP Up to 2MP resolution
8ch video&4-ch audio input
4SATA interface
1RJ45 1000M

موجود نیست
توضیحات
DS-7304HGHI-SH
هایک ویژن Hikvision


Support HD-TVI/analog/IP camera triple hybrid
1ch IP Up to 2MP resolution
4ch video&4-ch audio input
4SATA interface
1RJ45 1000M

موجود نیست
توضیحات